Kullanilan_kaynaklar|
1
   
1
     
  İngilizce İngilizce
  Arapça Arapça
 
 
     
1 Psikolojiye Giriş
K Giriş
K Psikoloji ve Birey
K Psikoloji ve Toplum
K Psikoloji ve Ahlak
K Duygular
1 Coşkular ve Etkileri
K Heyecanlar
K Heyecanların Gizlenmesi
K Hastalıksal Heyecanlar
K Heyecanlar Nasıl Değerlendirilir?
K Heyecanların Fizyolojisi
K Heyecanların İfade Şekilleri
K Heyecanların İncelenmesi
K Heyecanların Kontrolü Gerekir
K Heyecanların Oluşumu
K Heyecanların Özellikleri
K Heyecanların Zihinsel Fonksiyonları
K Ribot'a Göre Beş Temel Heyecan
1 Korku ve Etkileri
K Korku ve Tanımı
K Korkunun Zihinsel Fonksiyonları
K Korkunun Fizyolojisi
K Korkunun Gelişimindeki Etkenler
K Korkunun Kontrolü
K Korkunun olumlu YanlarıVar mıdır ?
K Korkunun Türleri
1
K Öfke ve Tanımı
K Öfkenin Fizyolojisi
K Öfkenin İfade etme Şekilleri
K Öfkenin Kontrolü Gerekir
K Öfkenin Muspet Yanları Var mıdır?
K Öfkenin Nedenleri
K Öfkenin yersiz Bastırılması
K Öfkenin Zihinsel Fonksiyonları
1 Sevinç ve Etkileri
0 Sevinç ve tanımı
0 Sevincin fizyolojisi
0 Sevincin Gelişimi ve etkileri
0 Sevinçte Zihinsel fonksiyonlar
0 Sevincin Kötüye Kullanılması
1
0 Hüzün ve Tanımı
0 Hüznün türleri
0 Hüznün zihinsel Fonksiyonları
0 Hüznün Fizyolojisii
0 Hüznün Gizlenmesi
0 Hüzünlü insanların Hayatla İlişkisi
0 Hüznün Tedavisi
1
0 Sempati ve tanımı
0 Sempati ve İlişkiler
0 Sempatiden Yoksun Olma Hali
0 Sempatinin Gelişimi
0 Sempatinin Kötüye kullanılması
0 Sempatiyi Doğuran Faktörler
1
0 Tiksinme ve Tanımı
0 Tiksinme Hayat İlişkisi
1
0 SıkılganlığınTanımı ve Belirtileri
0 Sıkılganlık Kimlerde Görülür
0 Sıkılganlığın Ödünlenmesi
0 Sıkılganlığın Tedavisi
0 Sıkılganlıkda Ketleme
0 Sıkılganlık-Hayatla İlişkisi
1
0 Heyecanlar ve Din
0 Öfke-Din ve İlişkileri
0 Din ve Öfkeyi Yenmenin Yolları
0 Korku ve Dindeki yeri
0 Hüzün ve Dindeki Yeri
0 Sıkılganlık ve Dindeki Yeri
0 Sevinç ve Dindeki Yeri
1
0 Modern Yaşam ve Psikoloji
0 Heyecan Olgunluğu
0 Sevginin ve Kötülüğün Anlamı
0 Heyecan Akıl Sevgi İrade
1 Kısaltmalar
1 Yararlanılan Kaynaklar
Site Haritası
Yazdır
Yazdır

BİBLİYOGRAFYA

ABDÜLBAKİ, Muhammed Fuad;
Mu’cemu’l-Müfehris li-el-Fâz-ıl Kur'an-ıl Kerim, Çağrı yay., İstanbul,1990.
ADLER, Alfred;
İnsan Tabiatını Tanıma, (çev. Ayda Yörükan), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Doğuş Matbaacılık ve Tic. Ltd. Şti.-(byy), 1994.
AKDİKMEN, Resuhi;
Langenscheidt Standard English Dictionary, Inkilâp Kitabevi, İstanbul-1992.
ALTINTAŞ, Hayrani;
“Modern Psikolojinin Bazı Meseleleri”, AÜİFD.
ARSLAN, Ali;
(Arapçadan Türkçeye Tercüme edendir.) Kadınlara Hitap Eden Hadisi şerifler, 3.baskı, Arslan yay. İstanbul, 1982.
ATEŞ, Süleyman;
-Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul.
-Yüce Kur'an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul,1988.
-İslâm Tasavvufu, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul-1992.
BALTAŞ, Zuhal; BALTAŞ, Acar;
Bedenin Dili, 2.baskı, Remzi Kitabevi, 1992
BAŞARAN, İbrahim Ethem;
Eğitim Psikolojisi, 12.baskı, Gül Yay.,  Ankara,1992.
BAYMUR, Feriha;
Genel Psikoloji, İnkılap ve Ata Yay.,  İstanbul-1969.
BİLGİN, Beyza; SELÇUK, Mualla; 
Din Öğretimi, 2.baskı, Gün yayıncılık, Ankara-1995.
BİLMEN, Ö. Nasuhi;
Büyük İslam İlmihali, Akçağ Yay. Ankara.
BOLAY, Süleyman Hayri;
Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, 6.bas. Akçağ Yayınları, Ankara-1996.
BUHARİ, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail;
Sahih, Çağrı Yay. İstanbul,1992.
CANAN, İbrahim,
Kütübi Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, 1.baskı, Akçağ Yay. Ankara, 1989.
COLE, Luella; MORGAN, J.J.B.;
Çocukluk ve Gençlik Psikolojisi, (terc.Belkıs Halim Vassaf), 2.baskı, M.E.B.Yayınları, İstanbul-1975.
CÜCELOĞLU, Doğan;
İnsan ve Davranışı, 6.baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul-1994.
ÇAĞRICI, Mustafa;
Anahatlarıyla İslam Ahlakı, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1985.
ÇAMDİBİ, H. Mahmut,
Din Eğitimine Giriş, M.Ü. İ. Fakültesi, İstanbul, 1989.

DACO, Pierre;
Çağdaş Psikolojini Olağanüstü Başarıları, (terc:O.A.Gürün), İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul-1983.
DAREMİ, Muhammed Abdullah Abdurrahman,
Sünen, Çağrı Yay. İstanbul, 1992.
DİHLEVÎ, Şah Veliyullah;
Hüccetüllahi’l-Bâliğa, (ter: Dr. Mehmet Erdoğan), İz Yayıncılık, İstanbul, 1994.
DOĞAN, D.Mehmet;
Büyük Türkçe Sözlük, Ülke yayınları, 10.baskı, İstanbul-1994.
EBU DAVUD, Süleyman b. El-Eş’as,
Sünen, Çağrı yayınları, İstanbul-1992.
ELMALILI, M. Hamdi Yazır;
Hak Dini Kur'an Dili, 3.baskı Eser Neşriyat ve Dağıtım, 1979
ERDEM, Selman;
Psikoloji, 11. Baskı, İstanbul, 1979.
ERGÜN, Mustafa;
Eğitim Sosyolojisine Giriş, 4.baskı,  Ocak Yay., Ankara-1994.
FREYER, Hans;
Din Sosyolojisi, (terc:Turgut Kalpsüz), AÜİF Yay., Ankara,1964.
FROMM, Erich;
Sevginin ve Şiddetin Kaynağı, 4.baskı, (ter.Yurdanur Salman, Nalan İçten), Payel Yayınevi, İstanbul, 1979,
GÖKBERK, Macit;
Felsefe Tarihi, 6.baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990.
GUILLAUME, Paul;
Psikoloji, (terc:Refia Şemin), İÜ.E.F.Yay., İstanbul-1970.
GÜNGÖR, Erol;
-Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, Ötüken Yay., İstanbul-1995.
-Değerler Psikolojisi, Türk Akademisyenler Birliği Vakfı yayınları, Hollanda-1993.
ĞAZALİ, Muhammed b. Muhammed;
-Ihyâ-ı ‘Ulum-id-Din, (ter:Ahmet Serdaroğlu), Bedir Yay. İstanbul, 1992.
-“Mizanü’l-Ahlak” (Terc: H. Ahmet Arslantürkoğlu “Ahlak Ölçüleri” adıyla-1974) Sağlam Kitabevi, İstanbul, b.t.y.
HANÇERLİOĞLU, Orhan;
-Ruhbilim Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1983.
-Felsefe Ansiklopedisi (Kavramlar -Akımlar), Remzi Kitabevi Yay., İstanbul-976.
-İslam İnançları Sözlüğü, Remzi Kitabevi yay. İstanbul, 1984.
HÖKELEKLİ, Hayati;
Din Psikolojisi, 1.baskı, T.D.V. Yayınları, Ankara-1993,
İBN HANBEL, Ahmet Muhammed;
Müsned, Çağrı Yay. İstanbul, 1992.
İBN MACE, Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid,
Sünen, Çağrı Yay. İstanbul-1992.
İBN MİSKEVEYH,
Ahlakı Olgunlaştırma, 1.baskı, (çev:Abdülkadir Şener, Cihad Tunç, İsmet Kayaoğlu), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 528, Ankara, 1983.
İBN RÜŞD,
Felsefe-Din İlişkileri, 1.baskı, (Çev: Süleyman Uludağ), Dergah Yay., İstanbul, 1985.
İSFEHÂNÎ, er-Ragıb;
Mufredât el-Faz-ıl Kur’an, 1.bas. (Tah. Safvan Adnan Davudî), ed-Dar’us samiyye, Beyrut-1992.
JERSİLD, Arthur T.;
Gençlik Psikolojisi,  3.baskı, (ter:İbrahim N. Özgür), Takıloğlu Matbaası,  İstanbul-1978,
KARA, Mustafa;
Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi; 2.baskı, Dergah Yay. İstanbul, 1990,
KEHRER, Günter; ROBERTSON, Roland; DURKHEİM, Emile;
Din Sosyolojisi, (terc: M. Emin Köktaş, Abdullah Topçuoğlu), Vadi Yay. Ankara, 1996.
KÖKNEL,Özcan;
Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, 4.bas. Altın Kitaplar Yay., İstanbul, 1982.
MEGRET Maurice;
Psikolojik Savaş, (ter. Samih Tiryakioğlu) Varlık Yayınları, İstanbul, 1972.
MEYDAN LAROUSSE,
Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Meydan Yayınevi, İstanbul, 1970.
MORGAN, Clifford T.;
Psikolojiye Giriş,  10. Baskı, (terc:Heyet), H.Ü. Psikoloji. Böl.Yay. Ankara-1993,
MÜSLİM, Ebu Hüseyin b. Haccac,
Sahih, Çağrı yay. İstanbul, 1992
KAYIKLI, Hasan;
Psikolojide Sevgi, (Diploma Çalışması, yön. Erdoğan Fırat) D.E.Ü.İ.F., İZMİR- 1988.
OKAY, Vahap;
Teknik Propagandanın Esasları ve Modern Propaganda, Okay Yay. İstanbul, 1957.
ÖZBAYDAR, Sabri; GÜNGÖR, Erol; ÖZBAYDAR, Belma;
Psikoloji, 1.baskı, M.E.B.Yayınları (b.t.y),
ÖZTÜRK, Yaşar Nuri;
-Kur'anın Temel Kavramları, 4.baskı, Yeni Boyut Yay., İstanbul-1995
-Kur'an ve Sünnete Göre Tasavvuf,  6.baskı, Yeni boyut, İstanbul, 1995
-Kur'an’daki İslam, 6.baskı, Yeni boyut, İstanbul, 1994,
PAZARLI, Osman;
Din Psikolojisi, 1.baskı,  Remzi Kitabevi, İstanbul ,1968,
PEKER, Hüseyin;
Din Psikolojisi, Sönmez Matbaa ve Yayınevi, Samsun,1993.
RİBOT, Hhe’odole,
Hissiyât Ruhiyyâtî, (çev:Mustafa Şekip (Tunç) Evkaf-ı İslamiyye matb., İstanbul-1927.
RIFAT, Ahmet;
Tasvîr-i Ahlâk (Ahlak Sözlüğü), Tercüman Gaz. (1001 temel eser) Yay.
SUNAR, Cavit;
“Beynimizin Ruhsal Mucizeleri”, A.Ü.İ.F.D.,  Ankara-1978.

SUYUTÎ, Celaleddin Abdurrahman b. Ebu Bekir;
el-Câmi’us-Sağır, Daru’l-Fikr, Beyrut-b.t.y.
TİRMİZİ Ebu İsa Muhammed b. Sevre,
Sünen, Çağrı Yay. İstanbul-1992
TREDGOLD, R.F.;
Kişiler Arası İlişkiler, 2.baskı,  Türkiye Ticaret Odaları Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Ankara-1975,
TÜRK DİL KURUMU SÖZLÜĞÜ,
Ankara Türk Tarih Kurumu Basımevi,  (Heyet), 1988.
TÜTÜNCÜ, Mehmet;
Çocukta Duygu ve Heyecan Eğitimi”, D.E.Ü. İ.F.D. sayı IV, İzmir-1987.
UYSAL, Veysel;
Din Psikolojisi Açısından Dini Tutum Davranış ve Şahsiyet Özellikleri, M.Ü.İ. F.V. Yay., İstanbul-1996.
YILMAZ, H. Kamil;
Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1994.
ZEBİDİ, Zeydü’d-Din Ahmed b. Ahmed b. Abdi’l-Lâtif,
Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve şerhi, 3.baskı, (tec.Ahmet Naim-Kamil Miras), Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. Ankara-1983

 

 
     
1
Felsefi Şiirler
K
Acıların Ayak İzi
K
Artık Ekilmiyor Tuzlar
K
Bitsin Artık
K
Çınar Gibi
K
Gelecektir Çocuklar
K
Gündüz Oğlu Gece
K
Kalemim Toy
K
Kalplerdeki Nur
K
Kurdum Pusumu Korkularıma
K
O'nun Şiirleriyle
K
Tekmelesem Gökyüzünü
K
Tuz Ekiyor Gözlerim
1
1
1
1
Belge İndir
1
Şiir İndir
1
1
E-Devlet
1
Mebbis
1
E-Okul
1
1
Kamu Bilişim Sistemi
1
Yüksek Öğretim Kurumu
1
Adalet BakanlığıI
1
İçişleri Bakanlığı

11111111

İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTAN TÜRK BİLİM ADAMLARI

"· Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok."
Hz. Mevlana

Copyright © 2007-2020 www.resatonder.com
Web Desing : Reşat ÖNDER

Yasal Uyarı: Eserlerden alıntı yapılırken kaynağın belirtilmesi esastır.